Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer ("Disclaimer") zijn van toepassing op deze website www.moneyou.be, die beheerd wordt onder de naam Moneyou door ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Postbus 283, 1000 EA Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Handelsregister K.v.K Amsterdam 34334259, handelend door haar Belgisch bijkantoor, met hoofdzetel te Roderveldlaan 5 b4, 2600 Berchem., RPR Antwerpen 0819.210.332, BIC ABNABE2AIPC, IBAN BE72 9605 4053 2516 ("ABN AMRO").

Gelieve deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten aangeboden via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

ABN AMRO besteedt het beheer van deze website uit aan Moneyou B.V., een vennootschap die deel uitmaakt van de groep ABN AMRO. De verwijzingen naar ABN AMRO en de aansprakelijkheidsbeperkingen betreffende ABN AMRO in deze Disclaimer gelden eveneens voor Moneyou B.V alsook elk ander onderaannemer aan wie het beheer van deze website zou worden uitbesteed.

Gebruik van deze website

De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel ABN AMRO probeert om juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verleent ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

ABN AMRO garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken werkt.

Informatie van derden

Wanneer ABN AMRO hyperlinks naar websites van derden opneemt, betekent dit niet dat ABN AMRO de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico, en ABN AMRO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. ABN AMRO heeft de waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites niet gecontroleerd.

Intellectuele eigendomsrechten

ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle (gebruiks)rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website door haar aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) en haar rechten op andermans merken. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of de rechthebbende. U mag de informatie op deze website echter wel afdrukken en/of downloadenvoor uw eigen persoonlijk gebruik.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO links naar deze website op te nemen.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar ABN AMRO stuurt, kunnen onveilig zijn. Als u ervoor kiest om toch berichten per e-mail naar ABN AMRO te sturen, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten misschien onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve in geval van bedrog of opzettelijke fout aanvaarden ABN AMRO en/of haar bestuurders, medewerkers, agenten of onderaannemers (waaronder Moneyou B.V.) geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van inkomstenderving) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt is tot (I) defecten, virussen of overige gebreken aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan ABN AMRO of naar u wordt verstuurd, (IV) de niet-werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website, (V) misbruik van deze website, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

Toepassingsgebied en toepasselijk recht

Deze website is gericht op de Belgische markt en garandeert niet dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere locaties. Als u deze website vanuit andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.

Op deze website en de Disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan uit of verband houden met deze Disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de hoven en rechtbank in Antwerpen. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

ABN AMRO behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde en zonder aankondiging te wijzigen. Het is aan te raden om regelmatig na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.